JaunumiObjektu datu bāzeViesu grāmataPreseNoderīgās saitesLikumi/Normatīvie aktiСiti NI industrijas profesionali
IZGLITĪBA
AUTORIZĀCIJANĪMA MAC uzsāk piecu dienu 2014. g.rudens/ziemas mācību sesiju specialitatē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS .
(Interesentus lūdzam aizpildīt, iun nosūtīt pa e- pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies..
Pieteikuma anketa

NĪ TIRDZNIECĪBAS SPECIALISTS
NĪ TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS

Nekustamā īpašuma industrija

Piedāvājam krīzes situācijai piemērotu kursu "Nekustamā īpašuma speciālists" 
KURSS - 2012.-2013.g. ziemas sesijas ietvaros (5 sestdienu vai darba dienu grupās no plkst. 10 -17.30). UZMANĪBU! VIETU SKAITS GRUPĀS IR IEROBEŽOTS!
Mācibu ilgums: viens mēnesis.
Mācibu valoda: krievu, latviešu.


Aizpildīt pieteikuma anketu.

Nepieciešamās priekšzināšanas un iemaņas: Vidējā, vidējā speciālā vai augstākā izglītība. Ieteicama pieredze celtniecībā, tidzniecībā, juridiskajos jautājumos un darbā ar cilvēkiem un darījumos ar NĪ. Vecums: personas ne jaunākas par 18 gadiem.

Izglītības procesa bāze: Rīgas Tehniskā Universitāte, Būvniecības fakultāte

Adrese: Pulka iela 3,k.9, LTP (2.st), Rīga LV-1007
Tālr.: 29105545; Tālr./fakss: 67089626;
Email: nima1sv@yahoo.com
Direktore: Svetlana Sokolova - Tālr.: 29105545
Dir.māc darbā: Dr.Sc.ing Raitis Kalniņš -Tālr.:29101177

Izglītības programmu® sagatavojis:
Zinātņu doktors (Dr. Sc. ing), konsultants nekustamā īpašumu jautājumos - Raitis Kalniņš, pamatojoties uz ASV un Eiropas valstu nekustamā īpašuma speciālistu izglītības programmu studijām, savu ilggadīgo praktisko pieredzi un darbu izglītības sistēmā, nekustamā īpašuma industrijā un darījumos NĪ tirgū.

Nodarbību forma: Lekcijas, semināri un diskusijas un praktiskās nodarbības:
  Sestdienās (piecas sestdienas, sākums 2011.g.05.martā) no 10:00 - 17.30
Kursā iekļauti izdales materiāli.

Izglītības programmas pamatjautājumi:
 • Nekustamā īpašuma (NĪ) tirdzniecības speciālists, NĪ indutrija (t.sk. NĪ tirgus) un tās loma valsts ekonomikā.
 • NĪ jēdziens, formas, ierobežojumi – ieskats Civillikuma lietu tiesību nodaļā.
 • NĪ socialā loma. NĪ uzskaites, reģistrācijas, kontroles un pārvaldes valsts un pašvaldību institūcijas, to funkcijas. VZD, Zemesrāmata u.c.
 • Tirgus ekonomikas pamatjēdzieni un NĪ tirgus pamati, īpatnības, specifika, iedalījums (sektori), analīze.
 • NĪ tirgus globalizācija. Internets un NĪ tirgus.
 • Pircēja psiholoģijas analīze un darījumu (saskarsmes) psiholoģijas pamati.
 • NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtības jēdziens.
 • NĪ (zemes, ēku, dzīvokļu u.c.) vērtēšanas pamati. Galvenās (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtēšanas metodes.
 • Uzņēmējdarbības (saimnieciskās darbības) pamati, tās reglamentējošā likumdošana. Komerclikums. Komersants - NĪ darījuma starpnieks mākleris, aģents.
 • Ieskats Civillikuma saistību tiesību nodaļā, darījumi, līgumi. NĪ Tirdzniecības speciālista tiesības, pienākumi, atbildība. Notariāts un notariālās darbības. Tiesa.
 • Darījumi ar NĪ.  NĪ Tirdzniecības “procesa” shema.
 • Bankas, kredīts. Kredīta loma darījumos ar NĪ. Investīcijas un investori.
 • NĪ firma, tās vadīšanas (menedžmenta) pamati. Reklāma.
 • Dzīvokļa īpašums, kā specifiska NĪ forma. Likumdošana un darījumi ar dzīvokļu īpašumiem. Īre un īres tirgus.
 • Lietišķā cilvēka tēla (imidža) veidošanas pamati un tā nozīme.
Mācību procesa laikā lekciju, diskusiju, semināru un praktisko darbu veidā tiek iztirzāti sekojoši jautājumi:

 • NĪ un tā pakalpojums, ražošanas līdzeklis, prece un ienākumu avots.
 • NĪ tirgus īpatnības un tā resursu ekonomiskais raksturojums un analīze.
 • NĪ tirdzniecības civiltieskās normas. Starpniecība un darījuma starpnieks. Stapniecības līgumi, to veidi un nozīme. NĪ pirkuma – pārdevuma līgums Rokasnauda. Rokasnaudas līgums.Aizdevuma līgums.
 • Pilnvarojuma līgums. Būves, to konstruktīvie elementi, tipi, to kalpošanas ilgums.
 • NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtība, tirgus vērtība un cena to noteikšanas metodes.
 • Tirgošanās ar nekustamo īpašumu kā viens no uzņēmējdarbības veidiem. Reklāma. Internets. Korporācijas NĪMA kopējā interaktīvā Datu banka, tās loma, nozīme māklera darba intensifikācijā. Pārdevēja psiholoģijas novērtēšana, psiholoģiskie tipi.
 • Komersants NĪ darījuma starpnieks – mākleris. Aģents. Principāls. Firma tās vadīšana.
 • NĪ darījumu (pārdošanas, nomas , īres, u.c.) shēmas. To īpatnības.
 • Mākleru un aģentu savtarpējās attiecības un pienākumi. Aģenta atalgojums.
 • Mākeru sadarbība, attiecības un pienākumi.
 • Mākleru - klientu savstarpējās saistības un pienākumi.
 • NĪ pārdošanas-pirkšanas līguma noformēšanas un noslēguma process.
 • NĪ darījumu finansēšanas avoti, vai kā nopirkt nekustamo īpašumu.
 • Norēķinu kārtība darījumos ar NĪ.
 • Kas ir hipotēka un tās loma NĪ tirgū.
 • Mākleris un nodokļi.
 • Lietišķā cilvēka tēla (imidža) veidošanas pamati.

Izglītības procesā iegūto zināšanu un iemaņu vērtēšanas kritēriji:

 • Zināšanas par NĪ tirdzniecības kā saimnieciskās darbības formām.
 • Spējas orientēties NĪ lietu un saistību tiesību jautājumos.
 • Zināšanas kur un kā iegūt informāciju NĪ tirgus analīzei.
 • Iemaņas dažādu NĪ formu tirgus vērtību noteikšanā.
 • Orientēšanās fizisku un juridisku personu NĪ tiesību apstiprinošajos dokumentos.
 • Orientēšanās ēku un būvju konstruktīvajos elemetos, materiālos, to teorētiskās kalpošanas ilgumos.
 • Prast pielietot  trīs metodes (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtības noteikšanā.
 • Iemaņas "lasīt" inventarizācijas lietas. Ēku, būvju un dzīvokļu plānus un zemes gabalu robežu plānus.
 • Spējas sastādīt un noslēgt starpniecības darījuma līgumu ar klientu.
 • Spējas noteikt kompensācijas maksas lielumu par sniegto starpniecības pakalpojumu un veikt norēķinus ar klientiem.
 • Spējas un iemaņas vest pārdodamo NĪ objektu uzskaiti NĪMA datu bankā Internetā.
 • Spējas reprezentēt NĪ objektu, ņemot vērā tā augstvērtīgākās izmatošanas principu.
 • Zināšanas kā izmantot notāra pakalpojumus darījumos ar NĪ.
 • Zināšanas kā nostiprināt (korrobēt) NĪ tiesības Zemesgrāmatā.
 • Māksla kā pareizi un mērķtiecīgi vest sarunas ar klientiem.
 • Spējas un vēlēšanās sadarboties ar citiem mākleriem un aģentiem.
 • Orientēšanās NĪ objektu un pakalpojumu tirgus cenās.
 • Zināšanas kā organizēt un veikt firmas un NĪ objektu tirdzniecības reklāmu.


Zināšanu vērtēšana:

Noklausīto stundu kontrole;
Ieskaites praktiskajos darbos un semināros;
Iegūto zināšanu pārbaudes un kvalifikācijas eksāmens (tests).

Atestācija: Pēc lekciju noklausīšanās, aktīvas piedalīšanās diskusijās (semināros), praktisko darbu izpildes un iegūto zināšanu pārbaudes (kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas) klausītājiem tiek izsniegta Apliecība par izglītības programmas "Nekustamā īpašuma tirdzniecība" speckursa apgūšanu.

Apliecība dod tiesības saņemt Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu korporācijas - NĪMA POFESIONĀLĀS KOMPETENCES SERTIFIKĀTU un dod tiesības patstāvīgam darbam tirdzniecībā ar nekustamo īpašumu Latvijas teritorijā jebkurā likumā atļautā un reģistrētā saimnieciskās darbības veidā (formā).

Sestdienas  grupā - piecas pilnas sestdienas, vai darba dienas no 10:00-17:30;
 Pēc aizpildītas "Pieteikuma anketas" saņemšanas mēs jums piezvanīsim un vienosimies par jums izdevīgu nodarbību laiku.

Lūdzam aizpildīt "Pieteikuma anketu" vai zvanīt 29105545, vai sūtīt e-pastu nima1sv@yahoo.com 
Jūs varat aizpildīt pieteikuma anketu vai NĪSA pieteikuma anketu un nosūtīt to uz nima1sv@yahoo.com , bet drošāk pa faksu - 67089626.
Apmaksāt lūdzam ar pārskaitījumu uz rekvizītiem, kuri ir norādīti pieteikuma anketā un apstiprināt maksājumu pa faksu līdz kursu sākuma dienai. Veiksmi!
UZMANĪBU! VIETU SKAITS GRUPĀS IR IEROBEŽOTS!
 NĪ PROFESIONĀLAS APVIENĪBAS

MŪSU PARTNIERI
Latvijas Reklāma
www.domfoto.lv
Avīze "Reklāma"
www.reklama.lv
Īpašnieku savienība "Zeme-būve"
KONTAKTI
Adrese: Pulka 3 (2st.), Rīga, LV-1007, Latvija
Tālr.:+371 29105545
Tālr./fakss: +371 67089626
e-mail: nima1sv@yahoo.com
© 2006 Biedrība NĪSA. Visas tiesības aizsargātas.
STATISTIKA
Rambler's Top100
Top.LV